Over VNV

Toelatings Procedure

Lidmaatschap en Begunstigerschap
Als u lid wilt worden van de VNV wordt een procedure gevolgd waarin het bestuur, na ontvangst van uw motivatie en CV, uw lidmaatschap overweegt. Bij een positieve uitkomst daarvan kunt u toetreden tot de vereniging. Meer details vind u in het onderstaande:


Artikel 4 (uit het huishoudelijk reglement)

 • 04.01 De secretaris ontvangt de aanvragen voor het lidmaatschap en neemt deze in naam van het bestuur in behandeling.
 • 04.02 Aanvragen voldoend aan artikel 4.1 lid 2 worden door de secretaris terstond gehonoreerd.
 • 04.03 In alle overige gevallen treft de secretaris maatregelen, opdat het Bestuur deze aanvragen in behandeling kan nemen.
 • 04.04 Of een aanvraag voor het lidmaatschap, door een persoon die niet voldoet aan het gestelde in art. 4.1 lid 2 gehonoreerd kan worden, wordt beoordeeld door het Bestuur.
 • 04.05 Het Bestuur beoordeelt of de antecedenten van het kandidaat-lid in overeenkomst is met de volgende regelen:
 • 04.05.01 Aanvrager dient werkzaam te zijn in een professie, die direkt gerelateerd kan worden aan het verpakkingsproces of -trajekt.
 • 04.05.02 Aanvrager dient door opleiding en/of ervaring een niveau te hebben bereikt, dat redelijkerwijs gelijk gesteld kan worden aan het diploma Verpakkingskundige.
 • 04.05.03 Aanvrager dient minimaal op een deel van het verpakkingsproces deskundig te zijn en dient daarnaast op de overige terreinen een waardig gesprekspartner te zijn.
 • 04.05.04 De kandidaat moet zijn "bijzondere" kunnen ten nutte van de vereniging binnen de verenigingsactiviteiten ter beschikking willen stellen.
 • 04.05.05 Kandidaat-leden moeten het doel en principe van de vereniging onderschrijven.
 • 04.05.06 Per geval zal het Bestuur naar eigen goeddunken aanvullende regelen kunnen stellen
 • 04.06 Indien het Bestuur dit nodig acht kan de aanvrager verzocht worden zijn aanvraag tot het lidmaatschap mondeling toe te lichten bij het Bestuur.
 • 04.07 Het besluit van het Bestuur over toelating tot het aspirant-lidmaatschap dient door het Bestuur unaniem te geschieden.
 • 04.08 Bij afwijzing van het lidmaatschap dient de aanvrager terstond hieromtrent door de secretaris worden ingelicht.
 • 04.08.01 De afwijzing dient door het Bestuur schriftelijk beargumenteerd te worden.
 • 04.08.02 Kandidaat-leden die niet tot de vereniging worden toegelaten, kunnen bij het Bestuur een verzoek indienen betreffende aanvraag voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.
 • 04.08.03 Een verzoek als onder 04.08.02 dient door het Bestuur te allen tijde te worden gehonoreerd, hetgeen schriftelijk wordt medegedeeld aan betrokkene.
 • 04.08.04 Het Bestuur waakt er voor dat een verzoek als onder 04.08.03 op de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt opgenomen.

ARTIKEL 4

1. Lid worden:
a) natuurlijke personen die in het bezit zijn van tenminste één van de in de bijlage I genoemde diploma´s en die drie jaar aantoonbaar werkervaring hebben als professional in de verpakkingskunde.
b) aspirant-leden die drie jaar aantoonbare werkervaring hebben als professional in de verpakkingskunde.
c) natuurlijke personen die door het bestuur, als gevolg van artikel 5 lid 5 als lid zijn toegelaten.

2. Aspirant-lid worden:
a) natuurlijke personen die in het bezit zijn van tenminste één van de in de bijlage II genoemde diploma´s.
b) natuurlijke personen die door het bestuur, als gevolg van artikel 5 lid 5 als aspirant-lid zijn toegelaten.
c) natuurlijke personen, die door het bestuur als gevolg van artikel 5 lid 5 als lid zijn toegelaten, en die een opleiding volgen die een duidelijke relatie heeft met de verpakkingskunde en de doelstellingen van de VNV. Dit aspirant lidmaatschap is voor een maximale periode van twee jaar en kan na het behalen van het diploma worden omgezet naar een standaard lidmaatschap. De secretaris controleert jaarlijks in januari welke deelnemende studenten zijn afgestudeerd en of zij hun aspirantlidmaatschap willen omzetten naar een standaard lidmaatschap

Bijlage I
Diploma's ten behoeve van lidmaatschap (huishoudelijk reglement, artikel 4, lid 1.a.)
NVC Verpakkingskundige B
NVC Verpakkingskundige II
NVC Verpakkingskundige III
Haagse Hogeschool Industrieel Product Ontwerpen, (studierichting verpakkingsontwikkeling)
HAS Hogeschool (studierichting Food Design & Innovation met specialisatie Food Packaging)
Universiteit Twente (studierichting Packaging Design and Management)

Vernieuwing is de stuwende kracht!
De VNV is een platform voor experts met een brede focus op de verpakkingsketen.

De VNV zet zich in voor de professionalisering van het verpakkingsvak en wil het profiel ervan binnen het bedrijfsleven en het onderwijs versterken.

De VNV ondersteunt leden bij hun professionele ontwikkeling. De leden doen dit vooral met en voor elkaar. De vereniging faciliteert en stimuleert de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten, gericht op netwerken, kennisuitwisseling of de ontwikkeling van vakgerelateerde vaardigheden.

Voor veel verpakkingskundigen speelt de VNV een rol in hun loopbaanontwikkeling. Door het netwerk, maar ook omdat bedrijven en intermediairs gebruik maken van het platform om gekwalificeerde mensen te vinden voor vacatures en projecten.