Toelatings Procedure

Lidmaatschap en Begunstigerschap
Als u lid wilt worden van de VNV wordt een procedure gevolgd waarin het bestuur, na ontvangst van uw motivatie en CV, uw lidmaatschap overweegt. Bij een positieve uitkomst daarvan kunt u toetreden tot de vereniging. Meer details vind u in het onderstaande:

Uit het Huishoudelijk Reglement:

Leden, aspirant-leden en begunstigers
Artikel 4

1. Leden kunnen worden:

 1. natuurlijke personen die in het bezit zijn van tenminste één van de in de bijlage I genoemde diploma´s.
 2. aspirant-leden die drie jaar aantoonbare ervaring hebben als professional in de verpakkingskunde.
 3. natuurlijke personen die door het bestuur, ingevolge van artikel 5 lid 5. als lid zijn toegelaten.


2. Aspirant-leden kunnen worden:

 1. natuurlijke personen die in het bezit zijn van tenminste één van de in de bijlage II genoemde diploma´s.
 2. natuurlijke personen die door het bestuur, ingevolge van artikel 5 lid 5. als aspirant-lid zijn toegelaten.
 3. natuurlijke personen, die door het bestuur als gevolg van artikel 5 lid 5 als lid zijn toegelaten, en die een opleiding volgen die een duidelijke relatie heeft met de verpakkingskunde en de doelstellingen van de VNV. Dit aspirant lidmaatschap is voor een maximale periode van twee jaar en kan na het behalen van het diploma worden omgezet naar een standaard lidmaatschap. De secretaris controleert jaarlijks in januari welke deelnemende studenten zijn afgestudeerd en of zij hun aspirant-lidmaatschap willen omzetten naar een standaard lidmaatschap.

3. Begunstigers kunnen worden:

 1. natuurlijke personen dan wel rechtspersonen die door het bestuur, ingevolge van artikel 6 lid 5 als begunstiger zijn geaccepteerd.

 

(Aspirant-)lidmaatschap en voorwaarden van toelating
Artikel 5


1. De secretaris ontvangt de schriftelijke aanvragen voor het (aspirant-)lidmaatschap en neemt deze in naam van het bestuur in behandeling.
2. Aanvragen die voldoen aan artikel 4 lid 1. a of lid 2. a worden door de secretaris terstond gehonoreerd.
3. In alle overige gevallen treft de secretaris maatregelen, opdat het Bestuur deze aanvragen in behandeling kan nemen.
4. Het Bestuur beoordeelt of de antecedenten van het kandidaat-(aspirant-)lid in overeenkomst is met de volgende regelen:

 1. aanvrager dient werkzaam te zijn als professional in de verpakkingskunde.
 2. aanvrager dient door opleiding en/of ervaring een niveau te hebben bereikt, dat redelijkerwijs gelijk gesteld kan worden aan een onder artikel 4 lid 1. a of lid 2. a genoemd diploma.
 3. aanvrager dient minimaal op een deel van het verpakkingsproces deskundig te zijn en dient daarnaast op de overige terreinen een volwaardig gesprekspartner te zijn.
 4. de kandidaat moet zijn "bijzondere" kunnen ten nutte van de vereniging binnen de verenigingsactiviteiten ter beschikking willen stellen, zulks binnen algemeen gangbare normen van het “redelijke”.
 5. kandidaat-leden moeten het doel en principe van de vereniging onderschrijven.
 6. per geval zal het Bestuur naar eigen goeddunken aanvullende regelen kunnen stellen.

5. Aan de hand van deze beoordeling volgens lid 4. beslist het bestuur of de kandidaat als lid dan wel als aspirant-lid wordt toegelaten.
6. Indien het Bestuur dit nodig acht kan de aanvrager verzocht worden zijn aanvraag tot het (aspirant )lidmaatschap mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten bij een afvaardiging van het Bestuur.
7. Het besluit van het Bestuur over toelating tot het lid- dan wel het aspirant-lidmaatschap dient door het Bestuur unaniem te geschieden.
8. Bij afwijzing van het (aspirant-)lidmaatschap dient de aanvrager terstond hieromtrent door de secretaris te worden ingelicht.
9. De afwijzing dient door het Bestuur schriftelijk beargumenteerd te worden.
10. Het Bestuur zorgt er voor dat de namen van nieuwe (aspirant-)leden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt worden.
11. De secretaris zorgt er voor dat de namen en adressen, alsmede de verder van belang zijnde gegevens van de nieuwe (aspirant-)leden worden bijgeschreven in het verenigingsregister.
12. Het verenigingsregister is gepubliceerd op de Website van de vereniging en is alleen toegankelijk voor de (aspirant-)leden van de vereniging.
13. De verder van belang zijnde gegevens zijn vastgelegd op het aanvraagformulier voor het (aspirant-)lidmaatschap zoals beschikbaar op het openbare gedeelte van de Website van de vereniging.
14. Wijzigingen in de gegevens van het verenigingsregister worden door de desbetreffende (aspirant-)leden middels een wijzigingsformulier, beschikbaar op het besloten gedeelte van de Website van de vereniging, per e-mail of op andere schriftelijke wijze aan de secretaris toegezonden.

Bijlage I
Diploma's ten behoeve van lidmaatschap (huishoudelijk reglement, artikel 4, lid 1.a.)
NVC Verpakkingskundige B
NVC Verpakkingskundige II
NVC Verpakkingskundige III
Haagse Hogeschool Industrieel Product Ontwerpen, (studierichting verpakkingsontwikkeling)
HAS Hogeschool (studierichting Food Design & Innovation met specialisatie Food Packaging)
Universiteit Twente (studierichting Packaging Design and Management)

Bijlage II
Diploma's ten behoeve van aspirant-lidmaatschap
(Huishoudelijk Reglement, artikel 4, lid 2.a.)

NVC Verpakkingskundige A
NVC Verpakkingskundige I

 

 

  

 

Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen
Parc Tichelt 2 
4891 DZ Rijsbergen
ofni.[antispam].@verpakkingskundigen.nl